Prezentarea examinării în sistem informatic

Computer

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia.

Potrivit art. 23 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere se stabileşte prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României.

În temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată prin Legea 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administrației și internelor a emis Ordinul nr. 268 / 2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, document publicat în Monitorul Oficial al României nr. 843 din 16 decembrie 2010, care a fost modificat și completat ulterior prin O.M.A.I nr. 82 /2013.

Conform prevederilor art. 4 alin. 1 din Ordinul M.A.I. nr. 268/ 2010 „Proba teoretică constă în indicarea variantelor corecte de răspuns la întrebările cuprinse în chestionarele de examen". Pentru susținerea probei teoretice se utilizează aplicația informatică realizată și gestionată de către D.R.P.C.I.V.

Prezentarea Sistemului

Obiectivul general al Sistemului informatic de examinare la proba teoretică asistată de calculator pentru obţinerea permisului de conducere reprezintă una din măsurile destinate asigurării transparenţei serviciului public faţă de cetăţean. Această modalitate de examinare, elimină toate suspiciunile cu privire la colaborarea dintre candidat şi examinator.

Din punct de vedere funcţional, Sistemul informatic de examinare teoretică asistată de calculator pentru obţinerea permisului de conducere este o extindere a Sistemului de emitere şi control al permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare (EvA). Acest sistem se execută pe echipamente hardware dedicate şi care respectă condiţiile minime impuse de proiectantul sistemului, aparatură pusă la dispoziţie de utilizator.

Sistemul permite utilizatorilor din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, să întreţină fondul de întrebări iar la nivelul Instituţiei Prefectului – serviciile publice comunitare de profil, să examineze candidaţii programaţi, folosind chestionarele generate aleator de sistem. De asemenea, sistemul permite generarea unor rapoarte privind aprecierea activităţii desfăşurate de şcolile de conducători auto, instructori şi examinatori, concretizate în numărul de persoane examinate şi calificativele obţinute de aceştia.

Sistemul foloseşte două tipuri de locaţii: un centru de examinare şi un centru de administrare. Centrul de examinare poate executa doar funcţiile de examinare teoretică, supervizare şi raportare. Centrul administrativ permite executarea atât a funcţiilor unui centru de examinare, cât şi executarea funcţiilor de întreţinere a fondului de întrebări.

Sistemul de examinare poate fi rulat în modul de examinare sau de instruire. Sistemul executat în modul de instruire va fi accesibil pe portalul de informare al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în secţiunea publică.

Organizarea unui centru informatic de examinare la proba teoretică asistată de calculator pentru obţinerea permisului de conducere se compune din:

 • sală de aşteptare;
 • postul de înregistrare a candidaţilor;
 • încăperea în care se susţine examinarea, prevăzută cu un post de supraveghere.

Fluxul de Examinare
Fluxul de examinare al candidaților

Din punct de vedere operaţional, Sistemul informatic de examinare la proba teoretică asistată de calculator pentru obţinerea permisului de conducere cuprinde, la nivel local, următoarele aplicaţii:

Înregistrarea candidaţilor pentru examinare

Această funcţie permite înregistrarea candidaţilor pentru testare. Pentru înregistrarea candidatului, operatorul va introduce cartea de identitate în cititorul optic.

Prin citire optică, se vor prelua datele de identitate ale candidatului. În cazul candidaţilor care nu au documente de identitate emise în sistem informatic, datele de identitate sunt introduse de către operator, iar candidatul va primi un identificator (cod de bare) unic pe ţară pe o etichetă, identificator pe care îl va folosi pentru deschiderea sesiunii de examinare. De asemenea, operatorul precizează categoria/categoriile pentru care va fi testat candidatul.

Înregistrarea este operaţiunea în urma căreia candidatul primeşte codul de bare cu care poate deschide testul teoretic corespunzător unei categorii.

Candidatul primeşte câte un cod de bare pentru fiecare categorie la care susţine testul în ziua respectivă.

Părţile componente ale unui post de examinare sunt:

 • camera web, care înregistrează 3 fotografii ale candidatului în timpul examinării la momente aleatoare;
 • monitorul Touch Screen care înregistrează comenzile efectuate de candidat prin atingerea butoanelor corespunzătoare, direct pe ecran;
 • cititorul de cod de bare: Pentru a deschide sesiunea de examinare, candidatul orientează codul de bare astfel încât acesta să fie citit de cititorul de cod de bare.

Numărul înscris pe codul de bare este afişat în fereastra de pe ecran. Prin atingerea butonului START, candidatul începe examinarea. Orice defecţiune cu privire la citirea codului de bare se comunică supraveghetorului. În cazul în care codul de bare nu poate fi citit, candidatul primeşte un alt cod de bare.

Pentru a răspunde la întrebările afişate candidatul ATINGE butonul corespunzător. Deşi este un echipament stabil şi rezistent, nu sunt recomandate nici acţiuni energice şi nici rapide.

Postul de Examinare
Postul de examinare al candidaților

După atingerea butonului „START”, se va deschide sesiunea de examinare. Candidatului i se afişează un ecran cu simboluri corespunzătoare limbilor în care poate susţine examinarea. Selectarea limbii se realizează prin atingerea simbolului corespunzător. Urmează un ecran pe care sunt afişate datele personale corespunzătoare codului de bare asociat candidatului. Acest mesaj permite verificarea datelor persoanei asociate codului de examinare. În situaţia în care candidatul constată că datele personale nu sunt corecte, anunţă supraveghetorul care decide cu privire la reînregistrarea candidatului şi oprirea examinării pe motiv „Eroare cod bare”.

Nu se poate ajunge la substituirea de persoană deoarece camera web înregistrează candidatul care se află în faţa postului de examinare.

Dacă datele personale sunt corecte se va atinge butonul „START”. În continuare candidatului i se afişează 3 întrebări diverse simple, pentru acomodarea cu funcţionarea butoanelor.

Marcarea răspunsurilor se face prin atingerea corespunzătoare a literei (literelor) corespunzătoare variantei/variantelor de răspuns considerată/te corectă/e, care îşi schimbă culoarea în „portocaliu”. După selectare, pe ecran se vor afişa variantele deja marcate. În cazul în care se doreşte modificarea variantelor de răspuns deja completate, se atinge butonul „Şterge răspunsurile” şi se reia procesul de selectare a variantelor. Se poate selecta o singură variantă corectă, două, trei sau niciuna.

Examinarea
Examinarea propriuzisă

După etapa de acomodare, sistemul va avertiza că se intră în etapa de examinare efectivă.

De asemenea, mesajul atenţionează asupra duratei de examinare şi a numărului de întrebări ce vor fi afişate. Avertismentul va specifica şi faptul că examinarea se încheie la expirarea timpului stabilit, sau la acumularea numărului maxim de erori şi va specifica numărul de întrebări care se vor genera. După atingerea butonului „Start” sistemul generează chestionarul şi afişează întrebările una câte una. Întrebările sunt numerotate.

În prezent configurarea testelor teoretice este următoarea:

Categoria A (AM, A1, A2): 20 întrebări, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 17 de întrebări, maximul erorilor permise fiind 3, iar timpul alocat pentru rezolvarea testului de 20 min.

Categoria B: 26 întrebări, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări, maximul erorilor permise fiind 4, iar timpul alocat pentru rezolvarea testului de 30 min.

Categoriile C, D şi Tr : 26 întrebări, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 întrebări, maximul de erori permise fiind 4, iar timpul alocat pentru rezolvarea testului de 30 min;

Categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE : 11 întrebări, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 9 întrebări, maximul de erori permise fiind 2, iar timpul alocat pentru rezolvarea testului de 15 min;

Rezolvarea unei întrebări cuprinde 2 operaţii:

 • atingerea butoanelor cu răspunsurile corespunzătoare; o întrebare poate avea un singur răspuns corect, doua sau trei;
 • după selectarea răspunsurilor, candidatul poate să revină şi să modifice răspunsurile, să amâne răspunsul la întrebare, să înregistreze şi să trimită răspunsul la întrebare.

Candidatului i se afişează permanent pe ecran întrebările iniţiale şi cele rămase de rezolvat, răspunsurile exacte şi cele greşite, timpul rămas pentru rezolvarea testului, precum şi categoria pentru care susţine examinarea.

Candidatul marchează răspunsul considerat corect şi avansează la următoarea întrebare sau poate amâna răspunsul pentru la final. Testul se desfăşoară pe o perioadă pre-definită de timp. Pe parcursul testului sunt afişate numărul de puncte cumulate, categoria pentru care susţine examinarea şi cronometrul de timp.

În cazul în care candidatul răspunde corect la întrebări, punctajul se acumulează, iar dacă răspunde incorect, punctajul rămâne neafectat. În situaţia în care numărul de erori este mai mare decât numărul permis, candidatul este declarat respins, fără a mai avea posibilitatea de a parcurge şi celelalte întrebări rămase, chiar dacă timpul afectat examinării nu a expirat. Se va afişa mesajul următor anunţând sfârşitul examinării:

Testul a luat sfârşit. Aţi fost declarat RESPINS la examenul de teorie”.

Acelaşi mesaj va apărea şi dacă timpul atribuit examinării a expirat înainte de a răspunde corect la numărul minim de întrebări.

Parcurgerea testului
Parcurgerea testului

În cazul în care candidatul răspunde corect la cel puţin numărul minim de întrebări care asigură promovarea înainte de a expira timpul de examinare, acesta este declarat admis la categoria pentru care a fost examinat, afişându-se mesajul „Testul a luat sfârşit. Aţi fost declarat ADMIS la examenul de teorie”.

La încheierea testării sistemul afişează rezultatul „Admis” sau „Respins”.

Finalizarea testului
Finalizarea testului

Pe parcursul examinării, camera ataşată la staţia de examinare preia 3 fotografii ale candidaţilor în timpul examenului. Aceste fotografii sunt stocate, pentru verificări ulterioare.

Aplicaţia de supraveghere afişează permanent candidaţii care sunt prezenţi în sala de examinare, la un moment dat. Aceste fotografii se păstrează în baza de date.

Aplicaţia de supraveghere oferă operatorilor accesul la funcţii specifice activităţii de supraveghere a sălii de examinare şi/sau control. Mai exact, operatorul poate opri examinarea unui candidat pe motiv de fraudă sau terminal defect. În cazul opririi testului pe motiv de fraudă, pe staţia respectivă testul este încheiat cu rezultatul “Respins” indiferent de punctaj şi cronometru.

În cazul opririi examinării candidatului pe motiv de terminal defect (“Staţie examinare defectă”), candidatul poate relua examinarea pe un alt terminal (examenul va fi relansat). Candidatul reia testul de la început (sistemul generează un alt chestionar) pe o altă staţie.

La integrarea cu sistemul de programare, se va afişa şi fotografia preluată pentru emiterea permisului de conducere.

Informatizarea activităţii de examinare teoretică oferă o bază de analiză cu privire la actualizarea testelor, calitatea pregătirii candidaţilor şi exigenţa examinatorilor la proba practică.

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a conceput şi redactat fondul de întrebări privind normele rutiere, conduita preventivă, noţiuni elementare de mecanică şi prim ajutor medical, pentru editarea noilor chestionare ce vor fi folosite la proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi pentru derularea acestei probe asistate de calculator.

Examinarea la proba teoretică în sistem informatic se face utilizând aplicaţia de tipul "touch screen" (atingerea cu degetul a ecranului), pentru înregistrarea răspunsurilor alese de candidat.

Testul teoretic se compune din două părţi:

 • un test de acomodare, format din 3 întrebări, cu răspunsuri opţionale.
 • testul propriu – zis, format din numărul de întrebări şi răspunsuri opţionale specific fiecărei categorii, pentru care candidatul solicită obţinerea permisului de conducere.

Indiferent de rezultatul obtinut de candidat la sfirşitul testului de acomodare, acesta va trece la soluţionarea testului propriu-zis.

Fiecare întrebare conţine 3 variante de răspunsuri opţionale, dintre care se pot alege răspunsul/urile corecte.

Fiecare test poate conţine, întrebări cu unul, două sau trei răspunsuri corecte, iar pentru validarea acestora trebuie atinsă tasta corespunzătoare variantei/variantelor corecte.

Aplicaţia oferă următoarele opţiuni:

 • TRIMITE RĂSPUNSUL, dacă se apreciază că răspunsul selectat este corect;
 • ANULAREA unui răspuns dat iniţial, considerat greşit, prin atingerea tastei ANULEAZĂ şi selectarea altuia;
 • AMÂNAREA răspunsului la una sau mai multe întrebări, prin atingerea tastei RĂSPUND MAI TÂRZIU;
 • RESPINGEREA candidatului care răspunde greşit la mai mult de:
  • patru întrebări la chestionarul pentru cat. B, C sau D
  • trei întrebări la chestionarul pentru grupa A (AM, A1, A2, A)
  • două întrebări la chestionarul pentru categoria E
  • ori care a părăsit sala de examen, înainte de finalizarea testului propriu-zis, indiferent de motivul, rezultatul sau timpul care s-a scurs de la începutul testului;
 • ÎNTRERUPEREA continuării examenului, în CAZ DE FRAUDĂ, EROARE COD BARE, STAŢIE DEFECTĂ.
 • Orice întrerupere pe motive tehnice conduce la reluarea testului.
 • Evaluarea răspunsurilor şi acordarea calificativului se aduce la cunoştinţa candidatului in mod DIRECT, prin afişare, pe monitorul staţiei de lucru.